За държави, с който имаме сключен договор за правна помощ (Австрия, Азербейдйан, Армения, Беларус, Виетнам, Грузия, Кипър, КНДР, Куба, Либия, Макдония, Монголия, Полша, Румъния, Руска федерация, Сърбия, Босна и Херцеговина, Словения, Хърватска, Узбекистан, Украйна, Унгария, Франция, Чехия, Словакия) са валидни следните цени:

 

Тип документ

Обикновена услуга

Бърза услуга

Експресна услуга

Цена

Срок

Цена

Срок

Цена

Срок

Заверка на документи от чужбина

30

6

38

3

50

2

Свидетелство за съдимост

30

6

38

3

50

2

Съдебно решение

30

6

38

3

50

2

Декларация

30

6

38

3

50

2

Нотариален акт

30

6

38

3

50

2

Пълномощно

30

6

38

3

50

2

Служебни бележки

30

6

38

3

50

2

Удостоверение за раждане

30

6

38

3

50

2

Удостоверение за брак

30

6

38

3

50

2

Удостоверение за семейно положение

30

6

38

3

50

2

Удостоверение за постоянен адрес

30

6

38

3

50

2

Удостоверение за идентичност на имена

30

6

38

3

50

2

Диплома за средно образование

30

6

38

3

50

2

Диплома за висше образование

30

6

38

3

50

2

Приложение към диплома

30

6

38

3

50

2

Академична справка

30

6

38

3

50

2

Уверение от ВУЗ

30

6

38

3

50

2

 

За всички останали държави, цените са следните:

Тип документ

Обикновена услуга

Бърза услуга

Експресна услуга

Цена

Срок

Цена

Срок

Цена

Срок

Заверка на документи от чужбина

30

6

38

3

50

2

Свидетелство за съдимост

50

8

58

6

70

5

Съдебно решение

50

8

58

6

70

5

Декларация

50

8

58

6

70

5

Нотариален акт

50

8

58

6

70

5

Пълномощно

50

8

58

6

70

5

Служебна бележка

50

8

58

6

70

5

Удостоверение за раждане

45

6

60

3

85

2

Удостоверение за брак

45

6

60

3

85

2

Удостоверение за семейно положение

45

6

60

3

85

2

Удостоверение за постоянен адрес

45

6

60

3

85

2

Удостоверение за идентичност на имена

45

6

60

3

85

2

Диплома за средно образование

30

6

38

3

50

2

Диплома за висше образование

30

6

38

3

50

2

Приложение към диплома

30

6

38

3

50

2

Академична справка

30

6

38

3

50

2

Уверение от ВУЗ

30

6

38

3

50

2

 

Забележки:*

В цената за легализация са включени:

- държавните таксови марки
- необходимите заверки в различните министерства и ведомства
- разходите на фирмата за извършване на услугата
  

**Цените и сроковете за образователните документи са горепосочените, при условие, че Вие лично представите документите в МОН. Ако ние Ви ги занесем цената се увеличава с 30лв, а срока - с 6 работни дни.

* В цената не е включен превода, моля обърнете внимание на цените на преводите.

* В списъка са включени най-често срещаните документи, ако вашият документ не е сред тях моля да се обърнете към нас за безплатна консултация.